با معرفی ویکارت به دوستانتان برنده یک دستگاه PS4 شوید به ازای هر معرفی شانس خود را افزایش دهید
هر معرفی = یک امتیاز

کافی است دوستانتان موقع ثبت نام کد عضویت شما را در این قسمت وارد نمایند.

دعوت دوستان از طریق واتساپ